[Trở về mục lục] [Trang chủ]

Quản lý hồ sơ lưu trữ gia đình

Hồ sơ lưu trữ gia đình chứa danh sách các gia đình đã "bị xóa" hoặc đã "chuyển xứ"

Các thao tác trên màn hình này gần giống như các thao tác trong màn hình "quản lý danh sách gia đình".

Chỉ có 3 điểm khác nhau cần lưu ý như sau:

+ Không có chức năng thêm 1 gia đình, muốn thêm thì ta sẽ thêm bên màn hình danh sách gia đình.

+ Khi xóa một gia đình khỏi danh sách lưu trữ, thông in gia đình bị xóa sẽ bị xóa vĩnh viễn khỏi chương trình, không thể phục hồi lại, chỉ có thể nhập lại nếu cần thiết. Các thành viên trong gia đình sẽ không bị xóa khỏi chương trình nhưng sẽ bị "vô gia cư" nếu không được nhập vào gia đình khác.

+ Khi muốn phục hồi một gia đình đã bị xóa từ hồ sơ lưu trữ về danh sách gia đình, chọn gia đình trên lưới, nhấp nút "Xem-Sửa" (hoặc nhấp kép chuột trên lưới), màn hình chi tiết gia đình sẽ hiện ra, bên cạnh mục "Mã gia đình" sẽ có thêm một hộp kiểm "Đã xóa" (mặc định khi xem bên danh sách gia đình sẽ không thấy mục này), ta bỏ chọn "Đã xóa" và bấm nút "Cập nhật" trên màn hình này, gia đình đó sẽ được chuyển về danh sách gia đình. Tương tự cho trường hợp chuyển xứ hay qua đời.

 

[Trở về mục lục]