[Trở về mục lục] [Trang chủ]

Nhập thông tin Giáo xứ, Linh mục

I. Nhập thông tin giáo xứ

Khi chạy chương trình lần đầu tiên, chương trình sẽ thông báo nhập thông tin giáo xứ và tự động hiển thị màn hình này.

Có thể mở màn hình này để nhập lại thông tin giáo xứ bằng cách nhấp vào mục "Giáo xứ" trong menu chức năng chính.

Các thông tin trên màn hình này dễ hiểu và dễ dàng nhập liệu.

Nên nhập thông tin giáo xứ trước khi làm tiếp các việc khác, vì có một số việc cần thông tin giáo xứ như xuất các chứng nhận, giới thiệu,...

Khi nhập xong, bấm nút "Cập nhật" bên dưới để lưu lại các dữ liệu được nhập.

II. Nhập thông tin linh mục

Bên dưới màn hình nhập thông tin giáo xứ là danh sách các Linh mục làm việc trong giáo xứ.

Cũng giống các màn hình danh sách khác, có thể thao tác bằng các nút "Thêm / Loại bỏ / Xem-Sửa".

Khi nhấp nút "Thêm / Xem-Sửa" màn hình nhập thông tin chi tiết Linh mục sẽ xuất hiện:

Nhập đầy đủ thông tin Linh mục trong màn hình này và nhấp nút "Cập nhật" để lưu, nhấp nút "Quay về" để bỏ qua những thay đổi và đóng màn hình.

 

[Trở về mục lục]