[Trở về mục lục] [Trang chủ]

Kiểm tra dữ liệu

Chức năng này cho phép ta kiểm tra lại có dữ liệu lỗi thường gặp khi nhập liệu trong chương trình hay không. Có 2 loại dữ liệu có thể kiểm tra, đó là kiểm tra dữ liệu giáo dân và kiểm tra dữ liệu gia đình

    I. kiểm tra dữ liệu giáo dân

Để hiện thị màn hình kiểm tra dữ liệu giáo dân, chọn mục "kiểm tra dữ liệu giáo dân" trong bảng chức năng chính

       

Có 5 loại kiểm tra giáo dân như trong hình trên, trong đó xin giải thích thêm:

- Sai quan hệ ngày tháng: nghĩa là không đảm bảo ngày sinh <= ngày rửa tội <=  ngày rước lễ lần đầu <= ngày thêm sức

- Rước lễ trước tuổi: nhận bí tích xưng tội, rước lễ lần đầu trước 7 tuổi.

- Thuộc nhiều gia đình: sẽ xuất hiện trong danh sách thành viên gia đình nhều lần.

Để bắt đầu kiểm tra, ta chọn giáo họ, chọn các loại cần kiểm tra, nhấp nút "Bắt đầu kiểm tra"

Chương trình sẽ liệt kê tất cả các dữ liệu lỗi theo loại cần kiểm tra trong danh sách bên dưới. Ta có thể nhấp nút "Loại bỏ" để loại khỏi danh sách giáo dân hoặc nhấp nút "Xem-Sửa" để chỉnh sửa thông tin giáo dân lỗi. Các nút này có ý nghĩa giống như các nút tương ứng trong màn hình danh sách giáo dân.

    I. Kiểm tra dữ liệu gia đình

Để hiện thị màn hình kiểm tra dữ liệu gia đình, chọn mục "kiểm tra dữ liệu gia đình" trong bảng chức năng chính

       

Có 3 loại kiểm tra gia đình như trong hình trên, trong đó xin giải thích thêm:

- Hôn phối trước tuổi: nhận hôn phối trước 16 tuổi.

Để bắt đầu kiểm tra, ta chọn giáo họ, chọn các loại cần kiểm tra, nhấp nút "Bắt đầu kiểm tra"

Chương trình sẽ liệt kê tất cả các dữ liệu lỗi theo loại cần kiểm tra trong danh sách bên dưới. Ta có thể nhấp nút "Loại bỏ" để loại khỏi danh sách gia đình hoặc nhấp nút "Xem-Sửa" để chỉnh sửa thông tin gia đình lỗi. Cac nút này có ý nghĩa giống như các nút tương ứng trong màn hình danh sách gia đình.

III. Chuẩn hóa chuỗi nhập liệu

Kể từ phiên bản 2.0.0.4, chương trình cho phép chuyển đổi dữ liệu nhập giáo dân / gia đình hàng loạt theo chuẩn chung (chỉ in hoa ký tự đầu tiên mỗi từ, các ký tự còn lại trong từ là chữ thường).

Để sử dụng chức năng này, từ bảng chức năng chính, ta chọn mục "Chuẩn hóa dữ liệu giáo dân" hoặc "Chuẩn hóa dữ liệu giáo dân". Chương trình sẽ hỏi xác nhận lần nữa. Nếu đồng ý ta chọn "Yes", chương trình sẽ tự động chuyển đổi dữ liệu nhập tương ứng mục chọn giáo dân hay gia đình về chuẩn chung.

 

[Trở về mục lục]