[Trở về mục lục] [Trang chủ]

Quản lý thông tin giáo dân

Kể từ phiên bản 2, chương trình có thêm khái niệm giáo dân không được thống kê và gia đình không được thống kê

Giáo dân không được thống kê là giáo dân không được thống kê như một thành viên của giáo xứ, nhưng vì lý do gì đó, cần thông tin của giáo dân này trong chương trình nên nhập vào (ví dụ: một người nam ở xứ khác kết hôn với một người nữ thuộc xứ, nên cần thông tin người này để nhập cho thông tin hôn phối). Vì thế, giáo dân không thống kê thường không thuộc xứ, và được chọn giáo họ là "ngoài xứ" (giáo họ này được chương trình tự động thêm vào). Gia đình không được thống kê cũng có ý nghĩa tương tự

Lưu ý quan trọng: Mỗi giáo dân chỉ được nhập thông tin mới duy nhất một lần trong toàn bộ chương trình. Nếu giáo dân đã được nhập một nơi nào đó, thì trong các hoàn cảnh khác, chỉ cần chọn giáo dân đã được nhập mà không nhập lại thông tin giáo dân này lần nữa. Nếu không giáo dân đó sẽ xuất hiện nhiều lần trong danh sách giáo dân và được hiểu là các giáo dân khác nhau nhưng cùng thông tin. Vì thế, trước khi nhập mới giáo dân, nếu không chắc đã tồn tại giáo dân đó chưa, ta nên dùng chức năng tìm kiếm để tìm giáo dân đó trước khi nhập mới.

Ví dụ cụ thể: Trong màn hình nhập gia đình, ta đã nhập giáo dân A là thành viên của gia đình này, khi sang màn hình nhập bí tích, ta chỉ cần chọn lại thông tin giáo dân này mà không cần phải nhập lại.

    I. Quản lý danh sách giáo dân

       

  1. Tải danh sách giáo dân

Trước tiên, ta chọn một giáo họ cần làm việc trong danh sách giáo họ, chương trình sẽ tự động tải danh sách các giáo dân trong giáo họ đó vào lưới giáo dân bên dưới.

Nếu chọn mục "Chỉ xem giáo dân không thống kê", chương trình sẽ chỉ liệt kê ra những giáo dân không thống kê trong danh sách giáo dân bên dưới.

  1. Thêm / loại bỏ / xem-sửa thông tin một giáo dân

Chọn giáo dân trên lưới, nhấp các nút tương ứng Thêm / Loại bỏ / Xem-Sửa. Nhấp kép chuột vào một giáo dân trên lưới giống như khi bấm nút "Xem-Sửa"

a. Thêm giáo dân: Bấm nút "Thêm", màn hình nhập giáo dân sẽ hiện ra (Xem mục II bên dưới để biết thêm thông tin chi tiết).

b. Để loại bỏ một giáo dân khỏi danh sách giáo dân bên dưới, chọn giáo dân đó rồi bấm nút “Loại bỏ”, chương trình sẽ chuyển người đó vào hồ sơ lưu trữ. Người đã bị loại bỏ thì chương trình sẽ không tính vào số giáo dân trong xứ nữa. Cũng vậy, những người đã chuyển đi xứ khác cũng sẽ bị loại bỏ khỏi danh sách giáo dân và chuyển vào hồ sơ lưu trữ.

  c. Phần xem và sửa thông tin: để xem và sửa thông tin, ta bấm vào nút “Xem-Sửa” chương trình sẽ hiện thị màn hình nhập giáo dân với lý lịch của giáo dân cần xem. Trong màn hình này, có thể sửa đổi thông tin giáo dân. Sau khi sửa đổi thì bấm nút “cập nhật” để lưu lại những thay đổi.

  1. Phần in ấn

+ In danh sách: khi muốn in một danh sách giáo dân của một giáo họ, ta chọn giáo họ, sau đó bấm nút “In danh sách, chương trình sẽ tự động xuất thông tin qua phần mếm Excel, chúng ta có thể chọn lựa, chỉnh sửa sao cho phù hợp với nhu cầu của chúng ta cần. Khi đã chỉnh sửa xong cách ưng ý thì chọn in như bình thương trong chương trình Excel.

+ In chứng nhận bí tích: Muốn in giấy chứng nhận bí tích của một giáo dân, ta chọn giáo dân đó trên lưới, sau đó bấm nút “in chứng nhận bí tích” và điền vào đó những chi tiết cần thiết. Sau khi đã điều đầy đủ thông tin thì bấm nút “xuất chứng nhận”. Chương trình cũng sẽ tự động xuất chứng nhận qua phầm mềm Excel. Chúng ta có thể xem lại và chỉnh sửa cho phù hợp, rồi in như cách in trong Excel.

+ In giới thiệu hôn phối: cũng như in chứng nhận, ta cũng chọn giáo dân muốn in giấy giới thiệu bằng cách đưa vệt sáng đến tên giáo dân đó, sau đó bấm nút “in giới thiệu hôn phối” và điền đầy đủ chi tiết. Sau đó bấm nút “xuất giới thiệu”, chỉnh sửa và in như trong phần mềm Excel.

+ Ngoài ra, có thể in các chứng nhận bí tích của một giáo dân bằng cách nhấp phải chuột vào 1 giáo dân trên lưới và chọn các mục tương ứng trong menu hiện ra.

  1. Tìm kiếm trên lưới và Tải lại danh sách

Hai phần này có liên hệ với nhau.

+ Tìm kiếm trên lưới: muốn tìm kiếm tên một giáo dân trong một giáo họ, ta chọn giáo họ, chương trình sẽ liệt kê tất cả các giáo dân của giáo họ đó. Kế đến, ta bấm nút “tìm kiếm trên lưới” sẽ xuất hiện một cửa sổ, ta sẽ chọn hoặc tìm kiếm theo “tên”, “mã số giáo dân”, hoặc “tên thánh”… rất nhiều điều muốn tìm tuỳ ý mình chọn. Sau đó nhập tên hay điều mà ta muốn tìm vào ô trống rồi bấm nút “đồng ý” hay gõ “enter” cho mau, chương trình sẽ liệt kê như ý mình muốn. Thích nhá!!!!!!

+ Tải lại danh sách: Sau khi đã tìm kiếm xong, muốn trở lại danh sách lúc nãy ta chỉ việc mấm vào nút “Tải lại danh sách”, chương trình sẽ cho ta thấy lại danh sách giáo dân của giáo họ lúc ban đầu.

II. Nhập thông tin một giáo dân

+ Để thêm mới 1 giáo dân, nhấp vào nút “Thêm” trong màn hình danh sách giáo dân, cửa sổ nhập giáo dân sẽ xuất hiện

1. Nhập thông tin chung:

Lần lượt nhập thông tin giáo dân theo từng chi tiết. Thông tin chi tiết nào của giáo dân mà không rõ thì có thể để trống. Tuy nhiên, màn hình này, nhập càng nhiều thông tin càng tốt, nhất là các thông tin về ngày tháng, để tiện việc thống kê, báo cáo sau này.

Trong màn hình nhập này có các lưu ý sau:

+ Phần nhập tên cha mẹ: nếu cha mẹ đã có tên trong danh sách giáo dân thì ta bấm nút “chọn” để chọn tên cha hay mẹ theo danh sách đã có sẵn; khi chọn tên cha hay mẹ thì tên của mẹ hay cha tương ứng theo gia đình sẽ cũng tự động hiện lên trong khung tiếp theo. Khi ấy, chương trình sẽ hỏi có muốn thêm giáo dân vào gia đình có tên cha mẹ được chọn không. Nếu bấm "Yes" chương trình sẽ tự động thêm vào gia đình. Còn nếu cha mẹ không có tên trong danh sách giáo dân của xứ, ta nhập trực tiếp tên như bình thường. (tên được nhập này sẽ không được lưu như là một thành viên của giáo xứ). Ta có thể bỏ qua phần nhập cha mẹ nếu giáo dân này sẽ thuộc về 1 gia đình nào đó, vì trong màn hình nhập gia đình, chương trình sẽ tự động đưa thông tin cha mẹ vào phần "tên cha", "tên mẹ" trong danh sách con cái trong gia đình.

+ Mục “thông tin chuyển xứ” ta sẽ chọn tuỳ theo tình trạng của giáo dân: hoặc ở tại xứ, hoặc chuyển từ xứ khác đến, hoặc đã chuyển đi xứ khác. Ở tại xứ nghĩa là chưa bao giờ được chuyển đến, chuyển đi. Ở 2 mục chuyển đến, chuyển đi thì cần nhập thêm thông tin chuyển xứ. Chương trình sẽ tự động hiển thị các mục nhập thông tin chuyển xứ nếu chọn chuyển đến hoặc chuyển đi. Những người đã chuyển đi sẽ được chuyển vào hồ sơ lưu trữ giáo dân.

+ Phần khai báo qua đời: khi một giáo dân qua đời ta đánh dấu kiểm vào ô vuông và nhập ngày tháng qua đời vào. Chương trình sẽ tự động gạch tên người qua đời và chuyển vào hồ sơ lưu trữ.

+ Phần đánh dấu đã lập gia đình: Cũng giống như phần nhập tên Cha Mẹ, phần này có liên quan đến gia đình sẽ được lập cho giáo dân này. Nếu giáo dân này được lập 1 gia đình với vai trò là "vợ" hay "chồng" thì dấu này sẽ tự động được đánh và không cho thay đổi. Nếu giáo dân này vì lý do gì đó không được nhập thông tin hôn hối vào danh sách gia đình của giáo xứ, thì ta sẽ đánh dấu đã lập gia đình trong màn hình này để chương trình nhận biết tình trạng của người này.

+ Tùy chọn giáo dân không thống kê: Cho biết giáo dân được nhập là giáo dân không thống kê nếu mục này được chọn. Chương trình sẽ cảnh báo nếu chọn giáo họ cho giáo dân không thích hợp. Nếu có bất cứ giáo dân nào được nhập vào chương trình nhưng không muốn xuất hiện trong thống kê, hãy chọn đó là giáo dân không thống kê.

+ Phần ngày tháng sinh, rửa tội, rước lễ lần đầu, thêm sức, nếu chương trình thấy ngày rửa tội trước ngày sinh, hay ngày thêm sức trước ngày rước lễ… thì chương trình sẽ báo để chúng ta lưu ý và chỉnh sửa cho phù hợp.

+ Sau khi đã nhập xong mọi chi tiết ta bấm nút “Cập nhật” để để lưu các thông tin được nhập và màn hình nhập giáo dân trống lại hiện ra để nhập thông tin giáo dân tiếp theo. Nếu không nhập nữa ta bấm nút “đóng”, chương trình sẽ đóng cửa sổ này.

2. Nhập thông tin hôn phối

Thông tin hôn phối của giáo dân có thể được nhập trong màn hình nhập gia đình khi lập một gia đình mới, hoặc có thể được nhập từ màn hình nhập giáo dân

Để nhập thông tin hôn phối trong màn hình nhập giáo dân, hãy chọn thẻ Hôn phối.

a. Điều kiện để có thể nhập hôn phối:

Nếu giáo dân hiện tại được nhập mới (nghĩa là chưa tồn tại giáo dân này trước đó trong chương trình) thì buộc phải lưu các thông tin chung của giáo dân trước. Nếu giáo dân chưa từng được lưu, khi chọn thẻ hôn phối, chương trình sẽ hỏi bạn có muốn lưu thông tin giáo dân này không? Nếu bạn chọn "Yes" chương trình sẽ tự động lưu thông tin chung của giáo dân, nếu chọn "No" thì không thể nhập thông tin hôn phối.

Khi nào cần nhập thông tin hôn phối trong màn hình nhập giáo dân?

- Nếu giáo dân không được lập một gia đình riêng nào, ta không thể nhập thông tin hôn phối trong màn hình nhập gia đình, thì có thể nhập ở màn hình nhập giáo dân. Thường thì là giáo dân thuộc gia đình ngoài xứ nhưng làm phép hôn phối trong xứ.

- Nếu giáo dân có nhiều thông tin hôn phối (vợ hoặc chồng qua đời và được kết hôn nhiều lần). Trong màn hình nhập gia đình chỉ cho nhập thông tin hôn phối của đôi được chọn, nên trường hợp nhiều hôn phối, bạn có thể nhập ở màn hình giáo dân các hôn phối khác cho giáo dân này.

- Khi cần nhập đầy đủ thông tin các bí tích của giáo dân một lần cho tất cả các giáo dân trước khi nhập danh sách gia đình.

b. Nhập thông tin hôn phối:

- Các thao tác cơ bản như Thêm, Lạo bỏ, Xỏa, Lưu giống như các thao tác này trong màn hình nhập giáo họ

- Đôi nam nữ, mặc định 1 người sẽ là người đang được nhập trong màn hình nhập hiện tại. Người còn lại, ta có thể nhập mới hoặc chọn lại trong danh sách giáo dân nếu người đó đã tồn tại trong chương trình. Khi ấy, mặc định người kia cũng sẽ có thông tin hôn phối sau khi lưu thông tin hôn phối này. Nghĩa là, trong 1 đôi hôn phối, chỉ cần nhập thông tin hôn phối cho 1 trong 2 người.

- Các thông tin khác nhập giống như khi nhập thông tin hôn phối trong màn hình nhập gia đình

3. Nhập thông tin ơn gọi

Để nhập thông tin ơn gọi, hãy chọn thẻ "Ơn gọi tận hiến".

Điều kiện nhập thông tin ơn gọi cũng giống như điều kiện nhập thông tin hôn phối.

 

[Trở về mục lục]